Zurück
24
Dec

Äddi 2020 – 2021 gëtt alles besser !

24.12.2020

E ganz speziellt Joer geet sou lues op en Enn. E Joer dat op der Kopp war an eis selwer och op d’Kopp gehäit huet.

Zwee Méint waren eis Infrastrukturen zou an och elo hu mir deelweis rëm zréck an de Lockdown misse goen. Mee Dir waart a sidd ëmmer fir eis do an hutt eis och fläisseg ënnerstëtzt a motivéiert weider ze maachen. Dofir wëlle mir Iech am Numm vun eise Mataarbechter aus de Lëtzebuerger Jugendherbergen, de Maisons Relaisen, de Crèchen an de Jugendhaiser souwéi eiser Direktioun an eisem Comité awer villmools Merci fir Är wäertvoll Ënnerstëtzung soen.

Mir wënschen Iech schéi Feierdeeg an e gudde Rutsch an d’Joer 2021 - en hoffentlech bessert Joer an deem mir Iech rëm alleguer an all eisen Infrastrukture begréissen däerfen an zesummen endlech nees flott Erënnerunge schafe kënnen. Mee virun allem bleift gesond a monter! Zesumme packe mir dës Krise!


Adieu 2020 - 2021 wird alles besser!

Ein sehr spezielles Jahr geht so langsam zu Ende. Ein Jahr mit Höhen und Tiefen, die auch uns zu schaffen machten und zu schaffen machen werden.

Unsere Infrastrukturen mussten zwei Monate lang schließen und auch jetzt befinden wird uns wieder zum Teil im Lockdown. Für Eure wertvolle Hilfe, Unterstützung und Motivation in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft möchten wir Euch nun danken im Namen unserer Mitarbeiter der Luxemburger Jugendherbergen, der Kindertagesstätten und der Jugendhäuser sowie der Direktion und dem Vorstand.

Wir alle wünschen Euch besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2021 - ein – so hoffen wir – besseres Jahr in dem wir Euch wieder alle in unseren Strukturen willkommen heißen dürfen und schöne Erinnerungen erschaffen können.

Bleibt gesund. Zusammen können wir diese Krise überstehen!


Adieu 2020 - tout sera mieux en 2021 !

Une année très spéciale touche lentement à sa fin. Une année avec des hauts et des bas, que nous avons dû subir et subissons encore maintenant.

Nos infrastructures ont dû être fermées pendant deux mois et nous subissons à ce moment à nouveau un lockdown partiel. Au nom de nos collaborateurs des auberges de jeunesse luxembourgeoises, des maisons relais, des crèches et des maisons de jeunes ainsi que de notre direction et du comité, nous vous remercions pour votre aide, votre soutien et votre motivation, passés, présents et futurs.

Nous vous souhaitons tous un joyeux Noël et une bonne année 2021 - une année que nous espérons meilleure et au cours de laquelle nous pourrons vous accueillir à nouveau dans nos structures pour créer ensemble de beaux souvenirs.

Restez en bonne santé. Ensemble, nous pouvons surmonter cette crise !


Farewell 2020 - everything will be better in 2021!

A very special year is slowly coming to an end. A year with ups and downs, which we had and still have to endure in the future.

Our infrastructures had to be shut down for two months and now we are again partly in lockdown. For your valuable help, support and motivation in the past, present and future we would like to thank you now on behalf of our staff of the Luxembourg youth hostels, the day care centres and youth centres as well as our management and the board.

We all wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2021 - a year in which we can hopefully welcome you all again in our structures and create beautiful memories together. Stay healthy. Together we can get through this crisis!

Mir wënschen Iech schéi Feierdeeg an e gudde Rutsch an d’Joer 2021.

Mir wënschen Iech schéi Feierdeeg an e gudde Rutsch an d’Joer 2021.

Zurück
comments powered by Disqus